wrapper

آخرین اخبار

نام کتاب :  همجنسگرایی

نویسنده : دکتر علاء سالم

مترجم : گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی (ع)

تاریخ انتشار :1399

تاریخ انتشار کتاب اصلی : 2019

 

دانلود کتاب : 
نوع فایل : Pdf
حجم فایل : 1/50mb

 
 
 

موسسه وارثین ملکوت ترجمه کتاب تصور اهل سنت از مهدی منتظر را منتشر میکند:

نام کتاب :  تصور اهل سنت از مهدی منتظر

نویسنده : دکتر عبدالرزاق هاشم محمد دیراوی

مترجم : گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی (ع)

تاریخ انتشار :1399

دانلود کتاب : 
نوع فایل : Pdf
حجم فایل : 3/79mb

 
 

موسسه وارثین ملکوت ترجمه جلد اول کتاب احکام شریعت در قالب پرسش و پاسخ منتشر میکند:

نام کتاب :  احکام شریعت در قالب پرسش و پاسخ

نویسنده : دکتر علاء السالم

مترجم : گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی (ع)

تاریخ انتشار : 1398

دانلود کتاب : 
نوع فایل : Pdf
حجم فایل : 1/49mb

مسیحی: قرآن به کشتار دعوت می‌کند. این آیه از قرآن را بخوانید:(چون با کافران روبه‌رو شديد، گردنشان را بزنيد. تا چون آن‌ها را سخت فروگرفتید، اسيرشان کنيد و سخت ببنديد. آنگاه يا به منّت آزاد کنيد يا به فديه، تا آنگاه که جنگ به پايان آيد. اين است حکم خدا و اگر خدا می‌خواست از آنان انتقام می‌گرفت؛ ولی خواست تا شما را با يکديگر بيازمايد و آنان که در راه خدا کشته شده‌اند اعمالشان را باطل نمی‌کند). (محمد، ۴)

یمانی: در خصوص این اشکال‌گیری، سخن احمد‌الحسن را تقدیم می‌کنم: «این آیه، برخی از حقوق سربازان مؤمن را در جنگ در میدان نبرد بیان می‌کند. از حقوق ایشان است که با کافری که با آن‌ها می‌جنگد، بجنگند و بیان می‌کند که حق ایشان، گرفتن اسیران نیز هست و می‌توانند در برخورد با اسیران، به آن‌ها آزادی دهند؛ یا بدون عوضی ایشان را آزاد کنند یا آنان را مبادله کنند یا برایشان فدیه‌ای بگیرند و ... .

اشکال این آیه در کجاست؟ گفتیم که قرآن عبارت است از قانونی الهی که فقط مربوط به عبادت نیست؛ بلکه سیاست، حکومت الهی، حقوق مؤمنان و آنچه بر ایشان واجب است و ... را بیان می‌کند.» (سیزدهمین حواری، ص56).

حتماً به کتاب مقدس خودتان مراجعه کنید تا ببینید که در آن، قوانین جنگی نیز بیان شده است. قوانینی الهی! پس با توجه به دیدگاه شما، کتاب مقدس هم باطل است!

 مسیحی: در اسلام خشونت و کشتار و خون‌ریزی وجود دارد؛ اما مسیحیت این‌چنین نیست. در قرآن آیات زیادی دربارۀ جهاد یا احکام سنگین وجود دارد؛ درحالی‌که خدای ما خدای محبت است.

یمانی: در ابتدا گمان می‌کنم انتشاراتی که کتاب مقدس شما را چاپ کرده، عهد قدیم و کتاب مکاشفۀ یوحنا از عهد جدید را از آن حذف کرده است! و احتمال دیگر این که هنوز فرصت نکرده‌اید تمام کتاب مقدسی را که به آن اعتقاد دارید مطالعه کنید! اما احتمال دیگری نیز مطرح می‌شود که برخلاف احتمال اول و دوم است (یعنی شما می‌دانید) که به آن نمی‌پردازیم.

اما بنا بر احتمال اول و دومی که ممکن است برای شما اتفاق افتاده باشد، از کتاب مقدستان شاهد می‌آورم و سپس نکتۀ مهمی را تقدیم می‌کنم؛ قبل از آن حتماً اپلیکیشن بابیل را نصب کنید تا به آیات دسترسی داشته باشید:

آیا بر طبق عهد قدیم، خدای شما که می‌گویید خدای محبت است، دستور به جهاد و کشتار نداد؟ به‌اختصار کافی است به این آیات توجه کنید:

(۱ و خداوند موسی را خطاب کرده، گفت: ۲ «انتقام بنی‌اسرائیل را از مدیانیان بگیر و بعد از آن به قوم خود ملحق خواهی شد.» ۳ پس موسی قوم را مخاطب ساخت و گفت: «از میان خود مردانی را برای جنگ مهیا سازید تا به مقابلۀ مدیان برآیند و انتقام خداوند را از آنان بگیرند. ۴ هزار نفر از هر سبط از جمیع اسباط اسرائیل برای جنگ بفرستید.» ۵ پس از هزاره‌های اسرائیل، از هر سبط یک هزار، یعنی دوازده‌هزار نفرِ مهیا‌شده برای جنگ انتخاب شدند. ۶ و موسی ایشان را هزار نفر از هر سبط به جنگ فرستاد. ایشان را با فینحاس پسر العازار کاهن که اسباب قدس و شیپورها برای نواختن در دستشان بود به جنگ فرستاد. ۷ و با مدیان ‌طوری‌که خداوند موسی را امر فرموده بود، جنگیدند و همۀ مردان را کشتند. ۸ و در میان کشتگان، ملوک مدیان یعنی اِوی و راقَم و صور و حور و رابَع، پنج پادشاه مدیان را کشتند و بلعام بن بَعُوْر را به شمشیر کشتند. ۹ و بنی‌اسرائیل زنان مدیان و اطفال ایشان را به اسیری بردند و همۀ چهارپایان و احشام و اموالشان را به تاراج بردند. ۱۰ و تمامی شهرها و مساکن و قلعه‌های ایشان را به آتش سوزانیدند. ۱۱ همه‌چیز را، خواه انسان و خواه چهارپا، به غنیمت و تاراج بردند. ۱۲ آنگاه اسیران و تاراج و غنیمت را نزد موسی و اِلعازارِ کاهن و جماعت بنی‌اسرائیل، به اردوگاه واقع در همواری‌های موآب، نزد اردن، مقابل اریحا آوردند). (اعداد ۳۱: ۱ تا ۱۲)

(۱۳ و چون یهُوَه، خدایت، آن را به دست تو بسپارد، تمام مردانش را به دم شمشیر بکش. ۱۴ لیکن زنان و اطفال و چهارپایان و آنچه در شهر باشد، یعنی تمامی غنیمتش را برای خود به تاراج ببر و غنایم دشمنان خود را که یهُوَه خدایت به تو دهد، بخور. ۱۵ با همۀ شهرهایی که از تو بسیار دورند که از شهرهای این امت‌ها نباشند، چنین رفتار نما. ۱۶ اما از شهرهای این امت‌هایی که یهُوَه، خدایت، تو را به ملکیت می‌دهد، هیچ ذی‌نفسی را زنده مگذار. ۱۷ بلکه ایشان را، یعنی حتیان و اموریان و کنعانیان و فَرِزّیان و حِوّیان و یبوسیان را چنانکه یهُوَه، خدایت، تو را امر فرموده است، کلاً هلاک ساز). (تثنیه ۲۰: ۱۳ تا ۱۷)

(۱۶ اما در مرتبۀ هفتم، چون کاهنان شیپورها را به صدا در‌آوردند، یوشع به قوم گفت: «صدا زنید؛ زیرا خداوند شهر را به شما داده است. ۱۷ و خود شهر و هرچه در آن است برای پروردگار حرام خواهد شد و فقط راحاب فاحشه با هرچه با وی در خانه باشد زنده خواهند ماند؛ زیرا رسولانی را که فرستادیم پنهان کرد. ۱۸ و اما شما زنهار خویشتن را از چیز حرام نگاه دارید. مبادا بعد از آنکه آن را حرام کرده باشید، از آن چیز حرام بگیرید و لشکرگاه اسرائیل را حرام کنید و آن را مضطرب سازید. ۱۹ و تمامی نقره و طلا و ظروف مسین و آهنین، وقف خداوند است و به خزانۀ خداوند گذارده شود.» ۲۰ آنگاه قوم صدا زدند و شیپورها را نواختند؛ و چون قوم، صدای شیپورها را شنیدند و قوم به آواز بلند صدا زدند، حصار شهر به زمین افتاد و قوم یعنی هرکس پیش روی خود به شهر برآمد و شهر را گرفتند. ۲۱ و هرآنچه در شهر بود از مرد و زن و جوان و پیر و حتی گاو و گوسفند و الاغ را به دم شمشیر هلاک کردند). (یوشع ۶: 16 تا 21)

(۳۴ و یوشع با تمامی اسرائیل از لاخیش به عَجْلون گذشتند و به مقابلش اردو زده، با آن جنگیدند. ۳۵ و در همان روز آن را گرفته، به دم شمشیر زدند و همۀ کسانی را که در آن بودند در آن روز هلاک کرد چنانکه با لاخیش کرده بود. ۳۶ و یوشع با تمامی اسرائیل از عَجْلون به حَبْرُون برآمده، با آن جنگ کردند. ۳۷ و آن را گرفته، آن را با ملکش و همۀ شهرهایش و همۀ کسانی که در آن بودند به دم شمشیر زدند و موافق هر آنچه به عَجْلون کرده بود کسی را باقی نگذاشت؛ بلکه آن را با همۀ کسانی که در آن بودند، هلاک ساخت. ۳۸ و یوشع با تمامی اسرائیل به دَبیرْ برگشت و با آن جنگ کرد. ۳۹ و آن را با ملکش و همۀ شهرهایش گرفت و ایشان را با دم شمشیر زدند و همۀ کسانی را که در آن بودند، هلاک ساختند و او کسی را باقی نگذاشت؛ و به‌طوری که به حبرون رفتار نموده بود به دَبیرْ و ملکش نیز رفتار کرد، چنانکه به لِبْنَه و ملکش نیز رفتار نموده بود. ۴۰ پس یوشع تمامی آن زمین یعنی کوهستان و جنوب و هامون و وادیها و جمیع ملوک آن‌ها را زده، کسی را باقی نگذاشت و هر ذی‌نفس را هلاک کرده، چنانکه یهُوَه، خدای اسرائیل، امر فرموده بود. ۴۱ و یوشع ایشان را از قادش بَرْنیع تا غَزّه و تمامی زمین جوشَن را تا جَبَعُون زد. ۴۲ و یوشع جمیع این ملوک و زمین ایشان را در یک وقت گرفت؛ زیرا که یهُوَه، خدای اسرائیل، برای اسرائیل جنگ می‌کرد. ۴۳ و یوشع با تمامی اسرائیل به اردو در جِلْجال مراجعت کردند).  (یوشع 10: 34 تا 43)

(۱ و وقتی یابین ملک حاصُور این را شنید، نزد یوباب ملک مادون و نزد ملک شِمْرُون و نزد ملک اَخْشاف فرستاد، ۲ و نزد ملوکی که به‌طرف شمال در کوهستان، و در عربه، جنوب کنَّرُوت، و در هامون و در نافوتْ دورْ، به طرف مغرب بودند، ۳ و نزد کنعانیان به طرف مشرق و مغرب و اَموریان و حِتّیان و فَرِزّیان و یبوسیان در کوهستان، و حِوّیان زیر حَرْمون در زمین مِصْفَه. ۴ و آن‌ها با تمامی لشکرهای خود که قوم بسیاری بودند و عدد ایشان مثل ریگ کنارۀ دریا بود با اسبان و ارابه‌های بسیار بیرون آمدند. ۵ و تمامی این ملوک جمع شده، آمدند و نزد آب‌های میرُوم در یک جا اردو زدند تا با اسرائیل بجنگند. ۶ و خداوند به یوشع گفت: «از ایشان مترس؛ زیرا که فردا چنین وقتی جمیع ایشان را کشته‌شده، به حضور اسرائیل تسلیم خواهم کرد و اسبان ایشان را پی خواهی کرد، و ارابه‌های ایشان را به آتش خواهی سوزانید.» ۷ پس یوشع با تمامی مردان جنگی به مقابله ایشان نزد آب‌های میرُوم ناگهان آمده، بر ایشان حمله کردند. ۸ و خداوند ایشان را به دست اسرائیل تسلیم نمود، که ایشان را زدند و تا صیدون بزرگ و مِسرَفوت مایم و تا وادی مِصْفَه به طرف شرقی تعاقب کرده، کشتند، به حدی که کسی را از ایشان باقی نگذاشتند. ۹ و یوشع به‌طوری که خداوند به وی گفته بود، با ایشان رفتار نموده، اسبان ایشان را پی کرد و ارابه‌های ایشان را به آتش سوزانید. ۱۰ و یوشع در آن وقت برگشت و حاصور را گرفته، ملکش را با شمشیر کشت؛ زیرا حاصور قبل از آن سر جمیع آن ممالک بود. ۱۱ و همۀ کسانی را که در آن بودند به دم شمشیر کشته، ایشان را کلاً هلاک کرد و هیچ ذی‌حیاتی باقی نماند و حاصور را به آتش سوزانید. ۱۲ و یوشع تمامی شهرهای آن ملوک و جمیع ملوک آن‌ها را گرفت و ایشان را به دم شمشیر کشته، کلاً هلاک کرد؛ به‌طوری که موسی بندۀ خداوند امر فرموده بود. ۱۳ لکن همۀ شهرهایی که بر تل‌های خود استوار بودند، اسرائیل آن‌ها را نسوزانید، سوای حاصور که یوشع آن را فقط سوزانید. ۱۴ و بنی‌اسرائیل تمامی غنیمت آن شهرها و چهارپایان آن‌ها را برای خود به غارت بردند؛ اما همۀ مردم را به دم شمشیر کشتند، به حدی که ایشان را هلاک کرده، هیچ ذی‌حیاتی را باقی نگذاشتند. ۱۵ چنانکه خداوند، بندۀ خود، موسی را امر فرموده بود؛ همچنین موسی به یوشع امر فرمود و  یوشع همین‌طور عمل نمود و چیزی از جمیع احکامی که خداوند به موسی فرموده بود، باقی نگذاشت. ۱۶ پس یوشع تمامی آن زمین کوهستان و تمامی جنوب و تمامی زمین جوشَن و هامون و عربه و کوهستان اسرائیل و هامون آن را گرفت. ۱۷ از کوه حالَق که به‌سوی سَعیر بالا می‌رود تا بعل جاد که در وادی لبنان زیر کوه حَرْمان است و جمیع ملوک آن‌ها را گرفته، ایشان را زد و کشت. ۱۸ و یوشع روزهای بسیار با این ملوک جنگید. ۱۹ و شهری نبود که با بنی‌اسرائیل صلح کرده باشد، جز حِوّیانی که در جَبَعُون ساکن بودند و همۀ دیگران را در جنگ گرفتند. ۲۰ زیرا از جانب خداوند بود که دل ایشان را سخت کند تا به مقابلۀ اسرائیل درآیند و او ایشان را کلاً هلاک سازد و بر ایشان رحمت نشود؛ بلکه ایشان را نابود سازد چنانکه خداوند به موسی امر فرموده بود. ۲۱ و در آن زمان یوشع آمده، عناقیان را از کوهستان از جبرون و دَبیرْ و عناب و همۀ کوه‌های یهودا و همۀ کوههای اسرائیل منقطع ساخت و یوشع ایشان را با شهرهای ایشان کلاً هلاک کرد. ۲۲ کسی از عناقیان در زمین بنی‌اسرائیل باقی نماند؛ لیکن در غزا و جَتْ و اَشْدُود بعضی باقی ماندند. ۲۳ پس یوشع تمامی زمین را برحسب آنچه خداوند به موسی گفته بود، گرفت؛ و یوشع آن را به بنی‌اسرائیل برحسب فرقه‌ها و اسباط ایشان به ملکیت بخشید و زمین از جنگ آرام گرفت). (یوشع ۱۱: ۱ تا ۲۳)


(۱ و سموئیل به شائول گفت: «خداوند مرا فرستاد که تو را مسح نمایم تا بر قوم او، اسرائیل، پادشاه شوی. پس الآن آواز کلام خداوند را بشنو. ۲ یهُوَه صبایوت چنین می‌گوید: آنچه عمالیق به اسرائیل کرد، به خاطر داشته‌ام که چگونه هنگامی‌که از مصر برمی‌آمد، با او در راه مقاومت کرد. ۳ پس الآن برو و عمالیق را شکست داده، جمیع مایملک ایشان را کلاً نابود ساز و بر ایشان شفقت مفرما، بلکه مرد و زن و طفل و شیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ را بکش.»). (۱ سموئیل ۱۵: ۱ تا ۳)

 و آیا انبیایی که به آن‌ها معتقدید، احکام را اجرا نمی‌کردند؟ آیا سموئیل نبی، اجاج را تکه‌تکه نکرد؟

(۳۲بعد سموئیل گفت: «اجاج، پادشاه عمالیقیان را به حضور من بیاورید.» اجاج را با ترس‌و‌لرز آوردند، او با خود می‌گفت: «چقدر مرگ تلخ است!» ۳۳ سموئیل گفت: «همان‌طور که شمشیر تو مادران را بی‌اولاد کرد، مادر تو هم مانند همان مادران بی‌اولاد می‌شود.» این را گفت و اجاج را در حضور خداوند در جلجال تکه‌تکه کرد). (۱ سموئیل ۱۵: ۳۲- ۳۳).

و آیا ایلیای نبی، انبیای بعل را نکشت؟

(ایلیا دستور داد: «انبیای بعل را دستگیر کنید؛ نگذارید هیچ‌کس بگریزد.» مردم همه را دستگیر کردند و ایلیا آن‌ها را در کنار وادی قیشون برد و در آنجا ایشان را کشت). (۱ پادشاهان ۱۸: ۴۰).

 علاوه بر این‌ها در کتاب مقدس شما چنین احکامی وجود دارد:

دستور به سوزاندن:

(و اگر کسی زنی و مادرش را بگیرد، این قباحت است. او و ایشان به آتش سوخته شوند، تا در میان شما قباحتی نباشد(. (لاويان ۲۰: ۱۴).

دستور به کشتار مرتدان:

(12 اگر دربارۀ یکی از شهرهایی که یهوه خدایتان برای سکونت به شما می‌دهد، بشنوید که 13 برخی اشخاص فاسد از میان شما بیرون رفته، مردمان شهر را منحرف ساخته و گفته‌اند: «بیایید تا رفته خدایان غیر را - که شما نمی‌شناسید - عبادت کنیم»

 14 آنگاه تفحص و تحقیق کرده، به‌دقت پُرس‌و‌جو کنید. اگر دیدید آن امر صحت دارد و شکی نیست که آن عمل کراهت‌آور در میان شما رخ داده است 15 به‌یقین باید مردمان آن شهر را از دم تیغ بگذرانید. شهر را با هرآنچه در آن است همراهِ چهارپایانش، از دم تیغ گذرانده، به نابودی کامل بسپارید. 16 همۀ غنایم آن را در وسط میدان شهر گرد آورده، شهر را با همۀ غنایمش برای یهوه خدایتان چون قربانی تمام‌سوز، به آتش بسوزانید و برای همیشه تَلی باشد و دیگر بار ساخته نشود). (تثنيه ۱۳)

دستور به سنگسار:

(۱۸ اگر کسی را پسری سرکش و فتنه‌انگیز باشد، که سخن پدر و سخن مادر خود را گوش ندهد، و هرچند او را تأدیب نمایند ایشان را نشنود، ۱۹ پدر و مادرش او را گرفته، نزد مشایخ شهرش به دروازۀ محله‌اش بیاورند. ۲۰ و به مشایخ شهرش گویند: «این پسر ما سرکش و فتنه‌انگیز است، سخن ما را نمی‌شنود و مسرف و میگسار است.» ۲۱ پس جمیع اهل شهرش او را به سنگ سنگسار کنند تا بمیرد؛ پس بدی را از میان خود دور کرده‌ای و تمامی اسرائیل چون بشنوند، خواهند ترسید). (تثنیه ۲۱).

دستور کشتار کسانی که در روز سبت کار کنند:

(1 موسی همۀ جماعت بنی‌اسرائیل را گرد آورد و بدیشان گفت: «این است آنچه خداوند شما را به انجام آن فرمان داده است 2 شش روز کار می‌باید کرد؛ اما روز هفتم روز مقدس برای شما باشد، سَبَّتِ فراغت برای خداوند. هرکه در این روز کاری کند ‌باید کشته شود). (خروج ۳۵)

اما در رابطه با عیسی، احمد‌الحسن فرمودند: «...آیا عیسی(ع) نگفت که هرکس می‌خواهد دنباله‌رو من باشد، صلیبش را با خودش حمل کند؟! به اعتقاد شما او از این سخن چه قصدی داشت؟ آیا می‌توانی این‌گونه تصور کنی که منظور او این بوده که هرکه می‌خواهد از او و از حقی که از سوی خداوند سبحان آورده است، پیروی کند، حق را تسلیم کافران کند تا او را بکُشند و به صلیب بکِشند؟! یا منظور او از این سخن که «هرکسی می‌خواهد از من پیروی کند، باید صلیبش را با خودش حمل کند» قیام علیه کفر و ظلم و عصیانگری است؟!

غیر از پیشوایان کفر و گمراهی و سرکشی، کس دیگری با عیسی(ع) به نبرد برنخاست؛ چه پیشوایان علمای بی‌عمل یا رومیان.

جنگ و نبرد به عِدّه و عُدّه نیاز دارد؛ در‌حالی‌که  به همراه عیسی(ع) هیچ عِدّه و عُدّه‌ای نبود و آن کسانی هم که به او ایمان آورده بودند، چه کسانی بودند و چقدر آماده بودند که زندگی خودشان را فدای او کنند؟! پاسخ این سؤال را پیدا کن؛ در این صورت خواهی دید که عیسی(ع) چاره‌ای جز پناه‌بردن به خداوند سبحان نداشت تا او را به‌سوی خودش بالا ببرد. آیا عیسی(ع) از کسانی که ادعای ایمان‌آوردن به او را داشتند نخواست که از پرداخت مالیات (سکه‌ها) به قیصر خودداری کنند؟! آیا آن‌ها خودداری کردند؟! آنان او را در چنین فرمانی تنها گذاشتند؛ پس یاری‌ندادنش در جنگ و نبرد از سوی آن‌ها بسیار واضح‌تر و آشکارتر است. ... .» (پاسخ‌های روشنگرانه، جلد دوم، بخشی از پاسخ به پرسش ۱۱۳)

احمدالحسن در کتاب دیگری فرمودند: «به‌علاوه، اینکه عیسی‌(ع) به پیروانش می‌‌فرماید: «هرکس می‌خواهد از من پیروی کند، باید صلیبش را بر پشتش حمل کند»، یعنی ایشان (ع) به قیام علیه ظلم و فساد دعوت می‌کند و پیروانش را به جهاد و پیکار در راه خدا دستور می‌دهد. صلیب در آن روزگار همانند کفن امروزی برای ماست؛ یعنی گویا ایشان‌(ع) به پیروانش می‌فرماید که هرکس می‌خواهد مرا پیروی کند باید کفنش را با خود داشته باشد.»(کتاب «جهاد درب بهشت است»)

قضیۀ جنگ با دشمنان خدا حتی در عهد جدید نیز وجود دارد؛ به‌طور مثال در کتاب مکاشفه، اصحاح ۱۹ که از شخصیت سوار بر اسب‌ سفید (که نزد مسیحیان، عیسی مسیح هست) و کشتار او سخن به میان آمده است؛ بدون در‌نظر‌گرفتن آیات دیگری از منجی در عهد قدیم که نشان‌دهندۀ کشتار اوست و مسیحیان معتقدند که او همان عیسی هست. (ر.ک. اشعیا، اصحاح ۱۱ و ۶۳).

پس شما با اشکال‌گرفتن از قرآن، از خدای محبت خودتان و کتاب مقدستان و انبیای خدا اشکال می‌گیرید. در عقیده‌تان تعصب نداشته باشید!

در ارتباط با آیات جهاد در قرآن، به کتاب (سیزدهمین حواری) نوشتۀ احمدالحسن رجوع کنید؛ چراکه آیات در آنجا بررسی شدند و بیان تمام آیات و قرار‌دادن تفسیر آن، زمان‌بر و دشوار است.

کتاب (سیزدهمین حواری) را دانلود کنید و در فهرست به‌راحتی می‌توانید بخش مربوط به جهاد را بیابید. در این کتاب، احمدالحسن آیات مرتبط با جنگ در قرآن را بررسی کردند و به شبهات پاسخ دادند.

 

موسسه وارثین ملکوت ترجمه جدید کتاب   بیان حقیقت و راستی با اعداد را منتشر میکند:

نام کتاب :   بیان حقیقت و راستی با اعداد

نویسنده : سید احمدالحسن علیه السلام

مترجم : گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی (ع)

تاریخ انتشار : 1398

دانلود کتاب : 
نوع فایل : Pdf
حجم فایل : 1/36mb

موسسه وارثین ملکوت کتاب  کارزار عبادت هبل یا الله را منتشر میکند:

نام کتاب :  کارزار عبادت هبل یا الله

نویسنده : دکتر علاء سالم

مترجم : گروه مترجمان انتشارات انصار امام مهدی (ع)

تاریخ انتشار : 1398

دانلود کتاب : 
نوع فایل : Pdf
حجم فایل : 1/63mb

 

آیا آیۀ 91 سورۀ نساء به کشتار تحریک می‌کند؟

مسیحی: قرآن به کشتار دعوت می‌کند. این آیه از قرآن را بخوانید: (گروه ديگری را خواهيد يافت که می‌خواهند از شما و قوم خود در امان باشند. اينان هرگاه به کفر دعوت شوند به آن بازگردند؛ پس اگر خود را به کناری نکشند و صلح نکنند و از اعمال خويش بازنَايستند، آنان را هرجا که يافتيد، بگيريد و بکشيد که خدا شما را بر آنان تسلطی آشکار داده است). (نساء، ۹۱)

یمانی: در رابطه با این اشکال‌گیری، سخن احمدالحسن را تقدیم می‌کنم:

«اشکال این آیه در کجاست؟ آیه به جنگ با کافر محاربی که دست از آزار مؤمنین باز‌نمی‌دارد، تشویق می‌کند؛ به‌علاوه اینکه در آیۀ پیش از آن، بیانی است برای جایز‌بودن صلح با کسی که درخواست صلح می‌کند و با مؤمنان نمی‌جنگد و نمی‌خواهد آن‌ها را آزار دهد.

(مگر كسانى كه با گروهى كه ميان شما و ميان آنان پيمانى است، پيوند داشته باشند، يا نزد شما بيايند در‌حالى‌كه سينۀ آنان از جنگيدن با شما يا جنگيدن با قوم خود، به تنگ آمده باشد؛ و اگر خدا مى‌خواست، قطعاً آنان را بر شما چيره مى‌كرد و حتماً با شما مى‌جنگيدند. پس اگر از شما كناره‌گيرى كردند و با شما نجنگيدند و با شما طرح صلح افكندند، [ديگر] خدا براى شما راهى [براى تجاوز] بر آنان قرار نداده است). (نساء، ۹۰).» (سیزدهمین حواری، ص55)

لطفاً کتاب سیزدهمین حواری را مطالعه کنید؛ چراکه در این کتاب به شبهات مغرضانه‌ای که مطرح می‌کنند جواب داده شده است.

 

مسیحی: قرآن به کشتار دعوت می‌کند. این آیه از قرآن را بخوانید:(با کسانی از اهل کتاب که نه به خدا و نه به ‌روز جزا ایمان‌ دارند و نه آنچه را خدا و رسولش تحریم کرده حرام می‌شمارند و نه ‌آیین حق را می‌پذیرند، پیکار کنید تا زمانی که با خضوع و تسلیم، جزیه را به دست خود بپردازند). (توبه، ۲۹)

یمانی: در رابطه با این اشکال‌گیری، سخن احمدالحسن را تقدیم می‌کنم:

«معنی: قرآن، یکپارچه و کامل است و آنچه وهابی‌ها برای گسترش عقاید باطل و فتواهایشان در خصوص کشتار مردم انجام می‌دهند و آنچه مسیحی‌ها و دیگران در این روزها برای طعنه‌زدن به قرآن انجام می‌دهند، عبارت است از فرآیند تقطیع آیاتی از کتابی که یکپارچه و کامل است و نمی‌توان بخشی از آن را به‌دور از کل یا بقیۀ اجزا برگرفت. خداوند در قرآن بیان کرده که قرآن، یکپارچه و کامل است و جزء‌جزء‌کردن آن صحیح نیست و کسی که آن را جزء‌جزء کند، مُغرض است یا کسی است که می‌خواهد به شکلی کور و بی‌هدف طعنه بزند؛ مانند کسی که به گویندۀ «لا اله اله الله» می‌گوید تو کافری و وجود خدا را انکار می‌کنی؛ چراکه «لا اله» گفتی! یا کسی است که برای هدف نفسانی‌اش، می‌خواهد عقیده یا فتوای فاسدی را گسترش دهد؛ همان‌طور که وهابی‌ها چنین می‌کنند.

آیات قرآنیِ زیر از چنین رفتار منحرف و مغرضانه‌ای که برای تجزیه و بخش‌بخش‌کردن قرآن انجام می‌شود، بازمی‌دارد:

(... آيا به بعضی از کتاب ايمان می‌آوريد و بعضی ديگر را انکار می‌کنيد؟! پاداش کسی که چنين کند در دنيا جز خواری نيست و در روز قيامت به سخت‌ترين عذاب‌ها بازگردانیده می‌شود و خدا از آنچه می‌کنيد غافل نيست). (بقره، ۸۵)

(آنان که قرآن را بخش‌بخش کردند * به پروردگارت سوگند که همه را بازخواست کنيم * به‌سبب کارهايی که می‌کرده‌اند). (حجر، ۹۱ تا ۹۳)

اکنون آیۀ مدنظر یعنی توبه، ۲۹ را می‌آوریم؛ ولی با آیات بعدی‌اش، تا ببینیم چرا خداوند در اینجا مؤمنان را به کشتار تشویق می‌کند.

توبه:

(با كسانى از اهل كتاب كه به خدا و روز بازپسين ايمان نمى‌آورند، و آنچه را خدا و فرستاده‌اش حرام گردانيده‌اند حرام نمى‌دارند و متدين به دين حق نمى‌شوند، كارزار كنيد، تا با خوارى به دست خود جزيه دهند. * و يهود گفتند: «عُزَير، پسر خداست.» و نصارا گفتند: «مسيح، پسر خداست.» اين سخنى است [باطل‌] كه به زبان مى‌آورند، و به گفتار كسانى كه پيش از اين كافر شده‌اند شباهت دارد. خدا آنان را بكشد؛ چگونه [از حق‌] بازگردانده مى‌شوند؟ * اينان علما و راهبان خود و مسيح پسر مريم را به‌جاى خدا به الوهيّت گرفتند؛ با آنكه مأمور نبودند جز اينكه خدايى يگانه را بپرستند كه هيچ معبودى جز او نيست. منزه است او از آنچه [با وى‌] شريك مى‌گردانند. * می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند؛ در‌حالی‌که خدا جز به‌کمال رسانیدن نور خود را نمی‌خواهد؛ هرچند کافران را خوش نيايد * او کسی است که فرستاده‌اش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا او را بر همۀ دين‌ها پيروز گردانَد؛ هرچند مشرکان را خوش نيايد). (توبه، ۲۹ تا ۳۳)

بنابراین خداوند به جنگ با ایشان تشویق می‌کند؛ زیرا آن‌ها کسانی بودند که پیکار را آغاز کردند:

(می‌خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش کنند، درحالی‌که خدا جز به کمال‌رسانیدن نور خود را نمی‌خواهد؛ هرچند کافران را خوش نيايد).

و فکر نمی‌کنم تشویق‌کردن به کشتن دیگران یا آمادگی برای کشتن دیگران یا آماده‌کردن نفرات برای کشتار دیگران، جنگ محسوب نشود؛ و معتقدم ارادۀ خاموش‌کردن نور خداوند با دهان‌هایشان، چنین مواردی و حتی بیشتر را در بردارد.

هرچند آیات گفته‌شده، گرفتن و پاسخ‌دادن را احتمال می‌دهد و اینکه جزو متشابهات‌ است؛ ولی آیۀ روشن و محکمی وجود دارد که بیان می‌کند خداوند مؤمنان را به جنگ با کسانی که با آن‌ها می‌جنگند تشویق می‌کند و مؤمنان را از تجاوز به دیگران باز‌می‌دارد؛ و متشابه به محکم باز‌گردانیده می‌شود.

خداوند متعال می‌فرماید:

(با کسانی که با شما می‌جنگند، در راه خدا بجنگيد و تعدّی مکنيد؛ زيرا خدا تجاوزکاران را دوست ندارد). (بقره، ۱۹۰)

به‌علاوه، عملکرد رسول خدا حضرت محمد(ص) واضح و روشن است. یهود که اهل کتاب هستند، با ایشان در مدینه در امنیت زندگی می‌کردند و به ایشان بدی نمی‌رسید تا اینکه این، آن‌ها بودند که جنگ با ایشان و کمک به کسانی را که با ایشان(ص) جنگیده بودند، آغاز کردند.

همچنین باید به این نکته توجه داشت که اسلام و دین الهی، دین را از سیاست جدا نمی‌داند؛ بلکه حکومت و سیاست، بخشی از دین است و در ‌نتیجه بسیاری از آیات در قرآن عبارت‌اند از قوانین نظامی که حقوق سرباز را در نبرد و کاری را که مجاز است در برابر کسی که با او می‌جنگد انجام دهد، مشخص می‌کنند. مؤمن تا زمانی که با او جنگی نشود نمی‌جنگد و تنها با دستور خداوند پیکار می‌کند تا اجر و پاداش بگیرد؛ به همین جهت خداوند برای مؤمنان در میدان نبرد، جنگ با کسانی را که با او می‌جنگند در آیات قرآنی تشریع فرموده است؛ همان‌طور که هم‌اکنون و پیش از این، حکومت‌ها برای لشکریانشان قوانینی را وضع می‌کنند و در آن، حقوق سربازانشان را در میدان نبرد بیان می‌کنند و آنچه جایز است و آنچه جایز نیست و... را تشریح می‌کنند.» (کتاب سیزدهمین حواری، ص51 تا 54)

آیا عیسی برای گناهان ما مصلوب شد؟

مسیحی: عیسی برای گناهان ما مصلوب شد و سه روز پس از مردن برخاست. ما امروز از بند گناه و شریعت آزادیم. خون عیسی مسیح ریخته شد تا کفاره‌ای برای گناهان ما باشد. ما به اسلام نیازی نداریم.

یمانی: به‌طور مختصر از طریق انجیلی که به آن معتقدید توضیح می‌دهم که عیسی هرگز مصلوب نشد و نتیجه‌گیری و برداشت شما هم کاملاً اشتباه است.

باید به دعای عیسی توجه کنید که چگونه از خدا درخواست کرد تا مصلوب نشود.

(۴۰ و چون به آن موضع رسید، به ایشان گفت: «دعا کنید تا در امتحان نیفتید.» ۴۱ و از ایشان به مسافت پرتاب سنگی دور شد، به زانو درآمد و دعا کرد و گفت: ۴۲ «ای پدر، اگر بخواهی این پیاله را از من بگردان؛ لیکن نه به خواهش، من بلکه به ارادۀ تو.» ۴۳ و فرشته‌ای از آسمان بر او ظاهر شد و او را تقویت کرد ۴۴ پس چون در رنجی جانکاه بود، با جدیت بیشتری دعا کرد و عرقش همچون قطرات خون بر زمین می‌چکید). (لوقا ۲۲: ۴۰ تا ۴۴)

آیا پدر دعای او را نشنید؟! باور‌کردنی نیست که عیسی شرط استجابت دعا، یعنی ایمان را نداشته باشد.

(و هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید، خواهید یافت). (متی ۲۱: ۲۲)

آیا مقام او کمتر از حزقیاست؟!

(۵ برو و به حزقیا بگو، یهوه، خدای پدرت داوود چنین می‌گوید: دعای تو را شنیدم و اشک‌هایت را دیدم. اینک من بر روزهای تو پانزده سال افزودم. ۶ و تو را و این شهر را از دست پادشاه آشور خواهم رهانید و این شهر را حمایت خواهم کرد). (اشعیا ۳۸: ۵ و ۶).

احمدالحسن فرمودند:

«عیسی درخواست می‌کند که به صلیب کشیده نشود و شخص مصلوب نباشد ... و چگونه خداوند درخواست و دعا و توسل عیسی را برای مصلوب‌نشدن و بازداشته‌شدن صلیب از او رد می‌کند؟! آیا عیسی این شایستگی را ندارد که دعایش اجابت شود یا خداوند، جایگزینی به‌جای عیسی(ع) ندارد که به‌عنوان مثال به صلیب کشیده شود؟!» (سیزدهمین حواری، صفحۀ ۷۸ و ۷۹)

آیا دلیل دیگری وجود دارد که مصلوب، عیسی نیست؟ بله،کسی که گفت: «...آیا جامی را که پدر به من داده است ننوشم؟» (یوحنا ۱۸: ۱۱) همان کسی نیست که قبلاً گفت: «ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد؛ لیکن نه به خواهش من، بلکه به ارادۀ تو.)(متی ۲۶: ۳۹) این دو شخص در رابطه با یک اتفاق مشابه دو واکنش متفاوت نشان دادند.

همچنین احمدالحسن تبیین کرد:

«مصلوب نمی‌پذیرد بگوید که او پادشاه بنی‌اسرائیل است. حال اگر او عیسایی(ع) است که برای تبلیغ مردم به اینکه او پادشاه بنی‌اسرائیل است، آمده باشد، چرا چنین چیزی را نمی‌پذیرد؟! آیا این موضوع به‌روشنی دلالت ندارد بر اینکه کسی که دستگیر و به صلیب کشیده شد، شخص دیگری غیر از عیسای(ع) پادشاه بنی‌اسرائیل است؟ و به همین دلیل او نپذیرفت بگوید که پادشاه بنی‌اسرائیل است.» (سیزدهمین حواری، صفحۀ ۷۹)

در نتیجه مشخص می‌شود که خدا دعای عیسی را شنید و شخصی شبیه عیسی و با جسدی شبیه عیسی نازل شد. آیا آمدنش نمی‌تواند آمدن عیسی تلقی شود؟ همان‌طور که آمدن یحیی، آمدن ایلیا تلقی شد.

در کتاب (سیزدهمین حواری) نوشتۀ احمدالحسن، دلایل بیشتری شرح داده است و شما به مطالب زیادی در خصوص شخصیت مصلوب، دسترسی پیدا کنید؛ دلایلی که این حقیقت مطلق را اثبات می‌کند که عیسی هرگز مصلوب نشد.

 اما در ارتباط با حمل گناهان، این سخن از احمدالحسن پاسخی به این عقیدۀ مسیحیت هست:

«آن‌ها اعتقاد دارند که فردِ مصلوب همان بر دوش‌کشندۀ گناه است. چنین اعتقادی اگرچه دستخوش تحریف شده است، ولی به آن معنا نیست که کاملاً پوچ باشد و هیچ اصل و ریشه‌ای در دین خدای سبحان که این اعتقاد از آن انحراف یافته است، نداشته باشد؛ بلکه بسیاری از عقاید منحرف، در حقیقت مستند به مبدأ دینی است و خاستگاه دینی دارد که علمای گمراه غیرعامل، آن را به دست گرفته، منحرف ساخته‌ و عقیدۀ فاسدی را بر مبنای آن پایه‌ریزی کرده‌اند. این قضیه که پیامبران برخی خطاهای امت‌های خود را متحمل می‌شوند تا امت را جملگی به‌سوی خداوند سیر دهند، در دین خدا وجود دارد و بی‌پایه و اساس نیست؛ به‌عنوان مثال شما با مراجعه به متون تورات درمی‌یابی که موسی(ع) رنج و زحمت مضاعفی را متحمل می‌شود هنگامی که قومش خطاهایی را مرتکب می‌شوند. حضرت محمد(ص) نیز خطاهای مؤمنین را متحمل می‌شود. خداوند متعال می‌فرماید:

(لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا). (فتح، ۲)

 (تا خداوند گناه تو را آنچه پیش از این بود و آنچه پس از این باشد برای تو بیامرزد و نعمت خود را بر تو تمام کند و تو را به صراط مستقیم راه نماید).

تفسیر ظاهری آیه چنین است که او گناهان امت را بر دوش می‌گیرد و خداوند آن‌ها را برای او می‌آمرزد. از عمر بن یزید بیاع سابری نقل شده است که گفت: دربارۀ آیۀ (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ)

از ابوعبدالله(ع) سؤال کردم. حضرت(ع) فرمود: «پیامبر معصیتی نداشت و ارادۀ معصیتی نکرد؛ ولی خداوند گناهان شیعیان را بر او تحمیل فرمود؛ سپس آن‌ها را برای او آمرزید.» (تفسير قمی، ج2، ص314)

اینکه فرستادگان، گناهان امت‌هایشان را متحمل می‌شوند به این معنا نیست که آن‌ها گناهِ نقض عهد و پیمانِ منکرین جانشین خدا را که بر این انکار می‌میرند، متحمل می‌شوند؛ بلکه آن‌ها گناه کسی را بر دوش می‌گیرند که از یادآوری این عهد و پیمان غفلت ورزیده و مدت‌زمانی در این زندگی دنیوی، نقض عهد کرده است.

به‌علاوه اینکه فرستادگان گناهان امت‌هایشان را متحمل می‌شوند، به این مفهوم نیست که آن‌ها به‌جای امت‌هایشان، خود اهل گناه و معصیت می‌شوند؛ بلکه به این معناست که آن‌ها بارهایی اضافی و زحمت و مشقت بیشتری در تبلیغ رسالات خود در این دنیا برای مردم بر دوش می‌گیرند که این موضوع، طبیعتاً با ارادۀ خود آن‌ها صورت می‌گیرد؛ زیرا خودشان چنین چیزی را درخواست می‌کنند. چه بسیار پیش می‌آید که یک پدر مهربان و دلسوز، پیامدهای خلافکاری و اشتباه فرزندانش را بر عهده می‌گیرد؛ هرچند ممکن است این کار، زحمت و مشقت برای او در پی داشته باشد و حتی گاهی اوقات رنج‌ها و کشته‌شدن در راه خدا را برای او رقم بزند.» (سیزدهمین حواری، پیوست چهارم)

 

صفحه1 از29

امام احمدالحسن (ع) فرمودند:

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود ، حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.سايت مهديون , سايت انصار امام مهدي , سايت رسمي فارسي انصار امام مهدي , سايت سيد احمدالحسن , سايت يماني , نقد يماني , يماني کيست , نقد احمدالحسن , ادله احمدالحسن , راه شناخت يماني , راه شناخت يماني چيست , يمن و آخرالزمان , سيد يماني , سيد احمد الحسن يماني , عکس سيد يماني , يماني ظهور کرد , نشانه هاي سيد يماني , سيد احمدالحسن,يماني , يماني موعود , مهدي اول , احمدالحسن , احمد الحسن , طالع مشرقي , خراساني , پرچم هاي خراسان , طالقان , انصار طالقان , علائم ظهور , امام احمدالحسن , احمد, خسف بيداء , خسف بيدا , شبيه عيسي , مصلوب , ملک عبدالله , سفياني , دجال اکبر , شام , يمن , انا يماني , سوريه , ايران , عراق , بصره , دجال بصره , حيدر مشتت , دجله بصره , قائم , امام زمان , مهدي , مهديون , سيد احمد الحسن يماني , سيد يماني کيست , احمد الحسن کيست , سيد يماني در عراق , يماني موعود , کشته شدن نفس زکيه چيست , خروج يماني , ظهور يماني , سايت سيد احمد الحسن يماني , عکس احمد الحسن يماني , فرقه يماني در ايران , فرقه يماني , فرقه يماني چيست , احمد الحسن يماني کيست ؟ , رائفي پور احمد الحسن , عکس احمد الحسن يماني , مسيح , دين مسيح , عيسي مسيح کيست , صليب مسيح , صليب کشيدن , صليب مسيحيت , عکس هاي صليب , صليب نشانه چيست , قوانين دين مسيحيت , احکام دين مسيحيت , مسيحيت در ايران , آشنايي با دين مسيحيت , کتاب مقدس , انجيل , تورات , حواريون , مريم , مريم مقدس , تنخ , نظريه تکامل انسان , نظريه تکامل داروين چيست , نظريه تکامل داروين pdf , رد نظريه تکامل , نظريه تکامل داروين به زبان ساده , نظريه داروين تکامل انسان , نظريه تکامل و انسان , فيلم تکامل , داوکينز , هاوکينگ , خداناباوران مشهور , دلايل خداناباوران , خداناباوران , آتئيست , منکر وجود خدا در جدول ,دانشمندان خدا باور , آتئيست و آگنوستيک , نقد آتئيست , کانال آتئيست ها در تلگرام , آتئيست تلگرام , آتئيست کيست , نماد آتئيست , ستاره شش پر , ستاره پنج پر , ستاره حضرت سليمان , ستاره داوود در اسلام , طلسم ستاره داوود , قانون معرفت حجت , راه شناخت حجت هاي الهي , راه شناخت امام , قيامت , عذاب , آخرالزمان , نشانه هاي آخر الزمان , نشانه هاي آخرالزمان در تهران , آخرالزمان+پيشگويي , اخر الزمان رائفي پور , آخرالزمان و داعش , نشانه هاي آخرالزمان در قرآن , صاحب الزمان , حجت بن الحسن , آيا امام زمان داراي زن و فرزند هستند , فرزندان امام زمان , 12 مهدي , وصيت پيامبر , وصيت پيامبر دوازده مهدي , متن وصيت پيامبر , وصيت پيامبر به امام علي , وصيت نامه پيامبر , وصيت نامه حضرت محمد , شب وفات پيامبر , حديث وصيت , حديث ثقلين , امام احمد , احمدالحسن , دلايل سيد احمد الحسن براي شيعه ,الحاد , ادله دعوت يماني , روياي صادقه , مکتب نجف اشرف , کتاب توهم الحاد , کتاب توهم بي خدايي , کتاب عقائد الاسلام , کتب سيد احمدالحسن , آيه اکمال الدين , تدريس آيه اکمال الدين , پالتاک , فيس بوک امام احمدالحسن , فيسبوک امام احمد الحسن , خطبه هاي امام احمدالحسن , ادله دعوت براي سني ها , دانلود کتب ترجمه احمدالحسن , کتب سيد احمد الحسن , دعوت سيد احمد الحسن , پيام هاي فيس بوک سيد احمد الحسن , منابع رسمي دعوت يماني , دعوت يماني , يماني کيست , نقد الحاد , محمد نبي در عهدين , هفته نامه زمان ظهور , سايت هفته نامه زمان ظهور , موسسه وارثين ملکوت , وبسايت انگليسي انصار امام مهدي , وبسايت فارسي انصار امام مهدي , تالار گفتگو انصار امام مهدي , علماي غير عامل , فقهاي آخرالزمان , گوساله سامري , اهل تسنن , انصار امام مهدي , 10313 , 313 , دوازده مهديين , احمد الحسني , احمد الحسن اليماني , احمد الحسن يماني سايت , احمد الحسن يماني کيست؟ , سيد احمد الحسن يماني ع , سيد حسن حمامي , شيخ ناظم عقيلي , دکتر علاء سالم , دعوت مبارک يماني , راه شناخت يماني , يماني از يمن , يماني از کجا خروج مي کند , انصار الله , انصار امام مهدي , انصار امام احمد اليماني , انصار امام المهدي , سيد يماني , سيد يماني ظهور کرد , سيد يماني کيست , روايات آخرالزمان , روايات خمس , روايات ظهور , روايات يماني , روايات درباره يماني , روايات خروج يماني , روايات قيام يماني , حديث وصيت , مهديون , مهديون شاهد , مهديون چه کساني هستند , حديث 12 مهدي , 12 مهدي , احمديم احمدي , عکس يماني , تصاوير يماني , عکس سيد يماني , عکس احمد الحسن يماني , صاحب پرچم هدايت , جريان مدعي يماني ,تصاوير دروغين منتسب به سيد احمد الحسن يماني ,پسر انسان در کتاب مقدس , پسر انسان در انجيل , پسر انسان کيست, صليب شکسته , يماني , احمد الحسن , کتاب توهم بي خدايي , کتاب توهم الحاد , کتاب عقائد الاسلام , کتاب گوساله , کتاب همگام با بنده صالح , کتاب همگام با عبد صالح , کتاب وصيت مقدس , کتاب وصيت مقدس نوشتار بازدارنده از گمراهي , کتاب توحيد , کتاب وصي در تورات, انجيل و قرآن , کتاب چشم اندازي هاي از قوم سومر و آکد , سومر و آکد , سومر , کتاب تفسير آيه اي از سوره يونس , تفسير سوره يونس , کتاب سرگرداني , کتاب راه به سوي خدا , کتاب شرايع الاسلام , کتاب شرائع الاسلام , کتاب رجعت , کتاب رجعت سومين روز از روزهاي بزرگ خدا , رساله اي در فقه خمس , کتب سيد احمد الحسن , دانلود کتاب هاي سيد احمد الحسن , کتاب سيد احمد الحسن , علم سيد احمد الحسن , علوم سيد احمد الحسن , کتب روايي , سفر حضرت موسي به مجمع البحرين , کتاب روشنگري هايي از دعوت فرستادگان , کتاب روشنگري از دعوت فرستادگان , نامه هدايت , ادله مسيحيان , کتاب پاسخ هاي روشنگرانه , جواب المنير , نصيحتي براي طلبه هاي حوزه هاي علميه , نصيحتي براي طلاب حوزه هاي علميه , کتاب جهاد درب بهشت , جهاد , جهاد اکبر , کتاب متشابهات , دانلود کتاب متشابهات , بيان حق و سداد از طريق علم اعداد , علم اعداد , کتاب سيزدهمين حواري , کتاب حواري سيزده , حواريون , کتاب حاکميت الله نه حاکميت مردم , حاکميت الله , دموکراسي , کتاب گزيده اي از تفسير سوره فاتحه , سوره فاتحه , تفسير سوره فاتحه , پاسخ هاي فقهي , کتاب طهارت , دانلود کتب يماني , دانلود کتب سيد احمد الحسن , کتب انصار امام مهدي , دلايل عام دعوت , علم سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار سيد احمد الحسن , دانلود کتب انصار امام مهدي , سايت انصار امام مهدي , انصار , علاء سالم ,رسالتي در يگانگي شخصيت مهدي اول, قائم و يماني , گفتگوي داستاني درباره‌ي دعوت مبارک يماني , رسالتي آشکار , کتاب دليل ادله , شيخ ناظم عقيلي , وصي در کتاب , کتاب برهان مبين , ابن تمام , يماني کيست , ملاقات با امام مهدي , کتاب وصيت و وصي احمد الحسن عليه السلام ,پژوهشي در شخصيت يماني , کتاب يماني موعود حجت الله , شيخ حيدر زيادي , علامات زمان ظهور , يماني امام مهدي , کتاب ضرورت وجود زمينه ساز , بشار الفيصلي , سفياني به آستانه‌ي درب‌ها رسيده پس يماني کجاست؟ , شيخ عادل سعيدي , اخبار طاهرين در مورد مهدي و مهديين (ع) , روايات مهديين , دلايل اثبات ذريه‎ي امام مهدي , رسالتي در مورد روايت اصبغ بن نُباته  , چهل حديث در مورد مهديين و ذريه قائم , کتاب چهل حديث , کتاب مهديين دوازده‌گانه فرزندان امام مهدي  , کتاب در پيشگاه صيحه , زکي انصاري , خواب , ارکان رويا , کتاب کرامات و غيبيات , انصار سيد احمد الحسن , کتاب رؤيا در مفهوم اهل بيت  , استاد ضياء زيدي , رؤياي صادقه , بازگو کردن رؤيا ,کتاب شيعيان در معرض آزمايش , دکتر عبدالرزاق ديراوي , کتاب خوش آمدي اي فرزند فاطمه  , کتاب شکست منتظران , کتاب مجتمع ما بين تکبر و نفاق , کتاب بلکه هدايت شويد , شيخ ناظم عقيلي , فقهاي آخر الزمان , کتاب فرمان‌روايي امروز از آنِ کيست , کتاب همانا که تأويلش فرا رسيد , متشابهات , حق اين‌گونه شناخته مي‌شود نه با شبهات , شيخ عبد العالي منصوري , احمد الحسن , احمد موعود- پيوند دهنده‌ي رسالت‌هاي آسماني و کشتي نجات برگزيدگان , دکتر علاء سالم , کتاب احمد موعود , شبيه عيسي و مصلوب کيست؟ , شبيه عيسي , شبيه عيسي عليه السلام , روزگار رهائي (روز بزرگ و وحشتناک خدا) , کتاب روزگار رهايي , استاد عادل سعيدي , کتاب مسيح راز خداوند , شيخ صادق محمدي , کتاب يحياي عصر , کتاب مهدي ولي الله , دعوت يماني , يماني , سيد يماني , سيد احمد الحسن , مهديين , دانلود کتاب غيبت طوسي , کتاب الغيبه طوسي , کتاب غيبت نعماني , کتاب اصول کافي , کتاب ملاحم و فتن , کتاب بشارت الاسلام , کتاب کمال الدين , دانلود کتاب مقدس , عهد عتيق , کتاب مقدس , تورات , دانلود کتاب تورات , عهد جديد , انجيل , اناجيل اربعه , دانلود کتاب انجيل , سفر پيدايش , کتاب پيدايش , کتاب خروج , کتاب تثنيه , کتاب اشعيا , کتاب داوود , کتاب مزامير , کتاب ارميا , کتاب دانيال , کتاب حبقوق , انجيل متي , انجيل يوحنا , انجيل مرقس , انجيل لوقا , انجيل برنابا , انجيل يهودا , کتاب روميان , دانلود کتب مسيحيان , دانلود کتب يهوديان , رساله يهودا , يهودا , مکاشفه يوحنا , يوحنا لاهوتي , شمعون , پطرس , نظریه فرگشت , نظریه تکامل , تطور , تکامل , فرگشت ,چارلز داروین , داوکینز , خداناباوران , توهم بی خدایی , کتاب توهم بی خدایی , ادله سید احمدالحسن برای خداناباوران , خدا , دلایل وجود خدا , برهان نظم , اثرات خدا , آتئیست , ادله امام احمد الحسن , یمانی , قیام گر مشرق , مهدی اول , عصمت یمانی , یمانی از یمن , یمن , راه شناخت یمانی چیست , راه شناخت یمانی , قانون شناخت خلفای الهی , قانون معرفت حجت , دعوت به حاکمیت خدا , رویای صادقه , استخاره , سید احمد الحسن یمانی , سید یمانی , وصی سیزدهم , مهدیین , فرزندان امام مهدی , وصیت مقدس رسول الله , مهدیین , مهدیین در قرآن , نام احمد در روایات , صاحب الامر , کتاب عقائد الاسلام , یمانی کیست  , مهدی آخرالزمان , مهدی در قرآن , خلیفة الله مهدی , امام مهدی , علائم قیام , وقت ظهور امام مهدی , حجیت رویا , راههای شناخت خلیفة الله , علم مهدی , بزرگان ادیان الهی , کتاب وصیت مقدس , سیرت سید احمد الحسن , یهودیان , مسیحیان , آیات کتاب مقدس , عیسی مسیح , یحیی , یحیا , فرستادگان الهی , پسر نرینه , پسر انسان , منجی از بصره , تسلی دهنده , غلام امین , یحیی نبی , اشعیا نبی , احمد الحسن , حجت های الهی , نامه هدایت , پاسخ های روشنگرانه , سیزدهمین حواری , حواری سیزده , توهم الحاد , جایگاه معجزه در کتاب مقدس , محمد نبی , بشارت اشعیا , وصی در تورات , سیره دعوت سید احمد الحسن , وصیت شب وفات پیامبر , شجره سید احمد الحسن , نسب سید احمد الحسن , بصره , امام مهدی , صدام طاغوت , طلاب حوزه , صدام ملعون , انصار امام مهدی , یمانی , نسب امام احمد الحسن, نسب سید احمد الحسن , یمانی موعود , سید یمانی , سید احمد الحسن یمانی , وبسایت رسمی مکتب نجف اشرف , وبسایت رسمی انصار امام مهدی , وبسایت رسمی فارسی انصار امام مهدی , وبسایت موسسه وارثین ملکوت , صفحه فیس بوک مکتب نجف