چاپ کردن این صفحه

شبهات حول حقانیت حضرت محمد ; سرزمین مورد ادعای شما بعدها به فاران نامگذاری شد.

در ادامۀ قسمت پیشین سعی خواهیم نمود تا نکاتی دیگر را در ارتباط با دو قسمت ابتدایی بیان نماییم.

یکی از شبهاتی که از سوی مسیحیان ممکن است طرح شود، بدین طریق است که بگویند: «فاران» مورد ادعای شما بعدها بعد از فارانی که در سینا قرار داشته است، نام‌گذاری شده است و اعتباری ندارد.

در جواب می‌گوییم اگر حتی این فرضیه درست باشد، مسیحیان نمی‌توانند ما را محکوم نمایند و علت را به‌اختصار شرح خواهیم داد:

به‌عنوان‌مثال در کتاب مقدس بخش عهد قدیم و در کتاب منسوب به اشعیای نبی، نام کورش (شاه فارس)، در حالی آمده بود که وی آن زمان وجود نداشت، و حدود صد و اندی سال بعد، شخصی در سرزمین کهن ایران متولدشده و کورش نام نهاده شد و رفته‌رفته نقش مهمی ایفا کرد.

پس آیا عاقلی از مسیحیان ‌هم‌اکنون وجود دارد که معتقد باشد که صدق این پیشگویی بر کورش، شاه فارس غلط است، بدین‌جهت که او آن زمان وجود نداشت و بعدها به وجود آمد و بدان نام شناخته شد؟

پس معادله همان معادله است و می‌گوییم به فرض اگر در زمان بشارت، فارانی در شبه‌جزیره عربستان وجود نداشته است، و بعدها این نام به بخشی از مناطق آن سرزمین (مکه کنونی و اطراف آن) اطلاق گردیده است، نمی‌توان اعتراضی بر آن ازلحاظ صدق آیه، وارد نمود.

برای یادآوری: اما ازلحاظ صدق آیه بر فارانی که موردنظر مسیحیان است و در صحرای سینا قرار دارد، آن منتفی است، چنانکه در قسمت‌های پیشین آن را به‌تفصیل بیان نمودیم.

 

 

 ادله دعوت سید احمد الحسن برای مسیحیان

https://goo.gl/PFPbpc

 پاسخ به شبهات مسیحیان

https://goo.gl/bQ4r3r

 تهیه شده توسط کارگروه علمی ادله مسیحیت تحت اشراف موسسه وارثین ملکوت

 

انصار امام مهدی (ع)

امام احمدالحسن علیه السلام فرمودند :

«ای مردم، علمای گمراه و پیروان‌شان شما را فریب ندهند. بخوانید، جستجو کنید، دقت کـنید و بـیاموزید و خود حقيقت را بـيابـيد و بر كس دیگری توکل نکـنید تا برای آخرت شما تصمیم‌گیری کند زیرا که فردا پشیـمان خواهید شد و فردا پشیمانی را سودی نخواهد داشت». خطبه پنجم محرم ۱۳۸۹ هـ.ش.

وبگاه: almahdyoon.co